Už žiadne starosti s Vašimi nehnuteľnosťami. Užívajte si len výhody vlastníka.

efektívne - profesionálne - diskrétne

Cieľom spoločnosti LAPE, s.r.o. je prevziať na seba všetky povinnosti, ktoré má vlastník nehnuteľnosti a ponechať mu len pozitíva vyplývajúce z vlastníctva. Dlhoročné skúsenosti so správou nehnuteľností privátnych vlastníkov sú zárukou poskytnutia kvalitných a profesionálnych služieb. Diskrétnosť je nedeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry.

Komplexné služby pre majiteľov nehnuteľností:

• Posúdenie potenciálu nehnuteľnosti tvoriť výnosy a návrh najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia nehnuteľnosti

• Posúdenie technického stavu nehnuteľnosti

• Komunikácia so správcovskou organizáciou, zabezpečujúcou technickú správu nehnuteľností

• Aktívne vyhľadávanie nájomníkov

• Zabezpečenie obhliadok so záujemcami

• Zastupovanie majiteľa pri rokovaniach o podmienkach nájomných zmlúv

• Písomná formulácia pravidiel pre užívateľov a nájomcov o spôsobe užívania nehnuteľností vrátane inštrukcií na postup pri havarijných situáciách

• Účasť pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - doložené príslušnými protokolmi

• Obnovenie nájomnej zmluvy/podpis predĺženia nájomnej zmluvy/ukončenie ná- jomnej zmluvy • Aktívna komunikácia s nájomníkmi

• Bezodkladné informovanie majiteľa o všetkých závažných skutočnostiach

• Pravidelná fyzická kontrola nehnuteľností

• Zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií po dohode s majiteľom nehnuteľnosti

• Nepretržitá služba držby záložných kľúčov

• Úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti

• Zabezpečenie platobného styku spojeného s nehnuteľnosťou - výber nájomného a súvisiacich poplatkov, kontrola dodržiavania záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv - úhrada a evidencia výdavkov na prevádzku a údržbu nehnuteľnosti, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti v stanovených termínoch

• Asistencia pri daňových povinnostiach - príprava podkladov pre ročné zúčtovanie dane z príjmov a registrácia na príslušnom daňovom úrade

• Zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti

• Pravidelné zasielanie prehľadov hospodárenia a podrobný reporting majiteľom nehnuteľností